Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden:  deze door Vanuit Hart&Ziel gehanteerde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online trainingen gepubliceerd op de website www.training.vanuit-hartenziel.nl

1.2 Cursist:  degene die de online training volgt op training.vanuit-hartenziel.nl.

1.3 Vanuit Hart&Ziel is gevestigd te Oirschot aan de Heibloemdijk 1 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 70479615.

1.4 Online training: de online trainingen die gekocht worden op www.training.vanuit-hartenziel.nl

1.5 Online training prijs:  de totale prijs van de Retraite en cursus, inclusief de aanbetaling.

1.6 Website:  de website van de online trainingen is training.vanuit-hartenziel.nl

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op de online trainingen van Vanuit Hart&Ziel. Door betaling van de online training verklaart de cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Vanuit Hart&Ziel kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Vanuit Hart&Ziel kan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

  1. Betaling en Prijswijziging

3.1  De Online training moet voorafgaand betaald worden. Betaling kan geschieden door via iDEAL.

3.2  De geldende prijs voor de online training staat altijd op de website. Vanuit Hart&Ziel behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn te zien op de website.

3.3 De cursist heeft het recht om het bedrag van de online training terug te vragen, mits alle modules en/of lessen niet bekeken zijn. Dit dient binnen 14 dagen na de aanschaf van de online training via de mail gecommuniceerd te worden met Vanuit Hart&Ziel. Hierbij dient de cursist een reden aan te geven. Als dit een gegronde reden is volgens Vanuit Hart&Ziel, krijgt de cursist het bedrag terug.

  1. Deelname en Betaling Online training

4.1  De cursist kan aan de online training deelnemen nadat Vanuit Hart&Ziel het volledige bedrag voor de deelname heeft ontvangen.

4.2 Bij aankoop van de online training gebruikt de cursist de training alleen voor zichzelf en deelt deze niet met derden. Wanneer deze is gedeeld met derden heeft Vanuit Hart&Ziel het recht om een vergoeding te eisen. Vergoeding staat gelijk aan de prijs van de online training.

 

  1. 5. Persoonsgegevens

5.1 Vanuit Hart&Ziel verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Vanuit Hart&Ziel gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2 Vanuit Hart&Ziel gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Vanuit Hart&Ziel en eventuele wijzigingen via de mail. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Vanuit Hart&Ziel, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@fbmarketingvoordummys.nl. De cursist is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Vanuit Hart&Ziel gebruik kan worden gemaakt.

5.3 Vanuit Hart&Ziel geeft de persoonsgegevens van de cursisten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

5.4 De cursist heeft het recht om haar persoonsgegevens op te brief. Deze aanvraag moet gemaild worden naar info@vanuit-hartenziel.nl

 

  1. 6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1 Vanuit Hart&Ziel kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde les, om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Vanuit Hart&Ziel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de lessen en hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan studenten beschikbaar worden gesteld.

6.2 Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om er zeker van te zijn dat zij de lessen kunnen volgen en begrijpen.

 

  1. 7. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, online training, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Vanuit Hart&Ziel zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.